A A A + | -

Articolul 338. Menţinerea actelor juridice încheiate de persoanele fără capacitate deplină de exerciţiu sau fără discernămînt

(1) Instanţa de judecată poate menţine actele juridice anulabile în temeiul art.335 sau art.337 dacă pîrîtul oferă o reducere corespunzătoare a creanţei sale sau o despăgubire a prejudiciului suferit de persoana protejată prin anulare.
(2) La aplicarea dispoziţiilor alin.(1), instanţa de judecată va lua în considerare dacă actul juridic era util sau prejudiciabil pentru persoana protejată prin anulare, componenţa şi valoarea patrimoniului acesteia, precum şi buna sau reaua-credinţă a celeilalte părţi la actul juridic.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune