A A A + | -

Articolul 340. Adaptarea actului juridic în caz de eroare

(1) Dacă o parte este îndreptăţită să invoce anulabilitatea actului juridic pentru eroare, dar cealaltă parte declară că doreşte să execute ori execută actul juridic aşa cum acesta fusese înţeles de partea îndreptăţită să invoce anulabilitatea, actul juridic se consideră că a fost încheiat aşa cum l-a înţeles această din urmă parte.
(2) În cazul prevăzut la alin.(1), după ce a fost informată asupra felului în care partea îndreptăţită să invoce anulabilitatea a înţeles actul juridic şi înainte ca aceasta să fi obţinut anularea, cealaltă parte trebuie, în termen de cel mult 3 luni de la data cînd a fost notificată ori de la data cînd i s-a comunicat acţiunea în declararea nulităţii, să declare că este de acord cu executarea sau să execute fără întîrziere actul juridic, astfel cum a fost înţeles de partea aflată în eroare.
(3) Dacă declaraţia a fost făcută şi comunicată părţii aflate în eroare în termenul prevăzut la alin.(2) sau actul juridic a fost executat astfel cum a fost înţeles de partea aflată în eroare, dreptul de a obţine anularea pentru acea eroare este stins.
(4) În cazul în care ambele părţi au comis aceeaşi eroare, instanţa poate, la cererea uneia dintre ele, să adapteze actul juridic la condiţiile la care părţile ar fi convenit dacă nu se comitea eroarea.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune