A A A + | -

Articolul 346. Repararea prejudiciului cauzat prin viciu de consimţămînt

(1) Partea care are dreptul de a cere anularea actului juridic pe motiv de eroare, dol, violenţă sau leziune poate cere repararea prejudiciului cauzat prin aceasta, chiar dacă dreptul de a cere anularea s-a prescris extinctiv sau dacă ea a confirmat actul juridic anulabil, cu condiţia că cealaltă parte a actului juridic cunoştea sau trebuia, în mod rezonabil, să cunoască temeiul nulităţii la momentul încheierii acestuia.
(2) În cazul prevăzut la alin.(1), în completare se aplică dispoziţiile legale privind plata despăgubirilor în caz de neexecutare a obligaţiilor.
(3) Drepturile prevăzute de lege ale părţii afectate de dol, violenţă sau leziune nu pot fi excluse sau limitate prin act juridic, sub sancţiunea nulităţii absolute.
(4) Drepturile prevăzute de lege ale părţii afectate de eroare pot fi excluse sau limitate prin act juridic, cu excepţia cazului în care aceasta contravine bunei-credinţe, caz în care excluderea sau limitarea este nulă.
(5) Dacă victima erorii, dolului, violenţei sau leziunii are, pe baza acestei împrejurări, atît drepturi întemeiate pe dispoziţiile prezentului capitol, cît şi drepturi întemeiate pe neexecutarea obligaţiilor rezultate din actul juridic, ea poate alege categoria de drepturi la care recurge.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune