A A A + | -

Articolul 352. Condiţia suspensivă

(1) Efectele juridice care depind de o condiţie suspensivă se produc la momentul îndeplinirii acelei condiţii sau la un alt moment ulterior prevăzut expres.
(2) Actele încheiate de dobînditor sub condiţie suspensivă sînt valabile şi, în cazul îndeplinirii condiţiei, produc efecte de la data încheierii lor.
(3) Dobînditorul poate să facă, chiar înainte de îndeplinirea condiţiei, orice acte de conservare a dreptului său.
(4) Actele încheiate cu terţii de cel care a constituit sau a transmis un drept sub condiţie suspensivă înainte de îndeplinirea condiţiei sînt opozabile dobînditorului sub condiţie suspensivă, cu excepţia actelor:
a) încheiate cu terţii care cunoşteau sau trebuiau, în mod rezonabil, să cunoască despre îndreptăţirea dobînditorului sub condiţie suspensivă; sau
b) în cazul drepturilor care, conform legii, se dobîndesc prin înregistrare într-un registru de publicitate, încheiate cu terţii care şi-au înregistrat dreptul după înregistrarea provizorie a dreptului dobînditorului sub condiţie suspensivă.
(5) În cazul în care condiţia suspensivă nu s-a îndeplinit, în privinţa prestaţiilor executate sub acea condiţie se aplică dispoziţiile legale privind îmbogăţirea nejustificată.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune