A A A + | -

Articolul 353. Condiţia rezolutorie

(1) Efectele juridice care depind de o condiţie rezolutorie se sting la momentul îndeplinirii acelei condiţii, în cazul raporturilor contractuale aplicîndu-se dispoziţiile legale privind efectele rezoluţiunii.
(2) Dacă un drept s-a dobîndit sub condiţie rezolutorie, în caz de îndeplinire a condiţiei, dreptul constituit se stinge de plin drept, iar dreptul transmis trece înapoi de plin drept la data îndeplinirii condiţiei, însă numai dacă la acel moment dobînditorul era titularul dreptului ori avea împuternicirea de a dispune de el.
(3) Terţul dobînditor al dreptului dobîndit sub condiţie rezolutorie îl dobîndeşte liber de acea condiţie:
a) dacă nu a acceptat-o expres;
b) în cazul drepturilor care, conform legii, se dobîndesc prin înregistrare într-un registru de publicitate, dacă dreptul nu era înregistrat provizoriu.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune