A A A + | -

Articolul 354. Condiţia rezolutorie cu efect retroactiv

(1) Dacă din actul juridic sau din lege rezultă expres că o anumită condiţie rezolutorie operează retroactiv, din momentul încheierii actului juridic, în caz de îndeplinire a condiţiei, în privinţa prestaţiilor executate sub acea condiţie se aplică dispoziţiile legale privind îmbogăţirea nejustificată.
(2) Cu toate acestea, clauza conform căreia dreptul dobîndit sub condiţie rezolutorie se desfiinţează retroactiv, din momentul încheierii actului juridic, este nulă, cu excepţia cazului în care dreptul, conform legii, se dobîndeşte prin înregistrare provizorie într-un registru de publicitate.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune