A A A + | -

Articolul 369. Reprezentantul care acţionează în nume propriu

(1) În cazul în care reprezentantul, deşi deţine împuterniciri, încheie actul juridic în nume propriu sau acţionează în alt mod în care nu indică terţului faptul că încheie actul în numele reprezentatului, actul juridic produce efecte juridice între reprezentant şi terţ. Acel act juridic nu produce efecte juridice între reprezentat şi terţ, cu excepţiile prevăzute expres de lege.
(2) Dacă reprezentantul încheie actul juridic în numele unui reprezentat a cărui identitate urmează a fi dezvăluită ulterior, dar nu o dezvăluie într-un termen rezonabil după primirea cererii terţului, se consideră că reprezentantul a încheiat actul juridic în nume propriu.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune