A A A + | -

Articolul 37. Utilizarea numelui

(1) Orice persoană are dreptul la respectul numelui său.
(2) Persoana fizică dobîndeşte şi exercită drepturile şi execută obligaţiile în numele său.
(3) Cel care utilizează numele altuia este răspunzător de toate confuziile sau prejudiciile care rezultă. Atît titularul numelui, cît şi soţul sau rudele lui apropiate pot să se opună acestei utilizări şi să ceară repararea prejudiciului.
(4) Persoana fizică este obligată să ia măsuri pentru avizarea debitorilor şi creditorilor săi despre schimbarea numelui şi poartă răspundere pentru prejudiciile cauzate prin nerespectarea acestei obligaţii.


Adnotare:
Autor: Octavian Cazac
Publicat: 17 februarie 2021

▮ Jurisprudență

1. Marca care conține numele unei persoane notorii îi încalcă dreptul la nume [cauza nr. 2r – 215/2011, Decizia Col. civ. CSJ. din 30 iunie 2011].

Citat din Decizia CSJ:

În această ordine de idei instanţa de recurs menţionează că, reieşind din prevederile art.8(4)c) al Legii nr.38/2008 instanţa urma să ţină cont nu de numărul de persoane ce poartă acest nume, ci de faptul cîte dintre aceste persoane cu acelaşi nume pot fi apreciate personalităţi notorii în Republica Moldova. Referirea instanţei la artistul şi pictorul Bernardo Celentano nu poate fi reţinută deoarece afară de persoanele de artă şi specialişti din domeniu este puţin probabil ca cineva din Republica Moldova să cunoască această persoană, iar filmele care îl au drept protagonist pe Adriano Celentano, ce au intrat în fondul cultural mondial şi reprezintă clasica cinematografiei, cu certitudine au fost vizionate de majoritatea populaţiei Republicii Moldova.
Mai mult ca atît, instanţa de judecată nu a ţinut cont de faptul că afară de elementul „CELENTANO” marca solicitată nu conţine careva alte elemente distinctive, respectiv probabilitatea confuziei este categorică. Astfel, nici cuvîntul „PIZZA”, nici steagul Republicii Italiene nu pot beneficia de protecţie separată pentru o marcă ce acoperă genul de activitate al reclamantului. Cu alte cuvinte, anume elementul „CELENTANO” este elementul ce oferă distinctivitate mărcii şi va fi recunoscut de consumatorul larg. Mai mult decît atît, în cadrul dezbaterilor judiciare s-a constatat cu certitudine că în localurile reţelei de restaurante corespunzătoare au fost utilizate imaginea intervenientului accesoriu Adriano Celentano (f.d.86). În asemenea circumstanţe concluzia primei instanţe privind imposibilitatea confundării cunoscutului nume Adriano Celentano, poartă un caracter vădit eronat.
[…]

2. Dreptul la nume este lezat atunci când numele este folosit într-un afiș publicitar indicent.  Prejudiciu moral: 10.000 lei  [cauza nr. 2ra-437/17, Decizia Col. civ. CSJ. din 3 mai 2017].

Citat din Decizia CSJ:

În speţa dată, instanţa de recurs consideră întemeiat argumentul reclamantei că, afişul publicat şi răspândit, reprezintă o imitaţie ilegală a unui afiş publicitar al unui film, în care în prim-plan apare imaginea unei persoane cu o armă în mână care este înconjurat de mai multe imagini feminine, şi acesta reprezintă un conţinut agresiv, provocator, desfrânat a persoanelor (caricaturi) reprezentate pe afiş, în mijlocul afişului fiind textul: „A007 Dalla Moldova con amore” (în traducere: A 007 Din Moldova cu dragoste), iar în partea de jos, la rubrica personajelor principale fiind înscris numele CD.

Astfel, instanţa de recurs respinge argumentul pârâtului precum că acest afiş nu are un caracter lezant şi nu poate schimba opinia publică despre careva personaje şi nu are un caracter defăimător, ca fiind unul neântemeiat, dat fiind faptul că defăimătoare sânt considerate acele informaţii care relatează despre încălcarea legilor şi a normelor de conviețuire (normele morale), şi astfel fac ca persoana să fie condamnată moral de opinia publică sau în particular.

[…]

Astfel, lezarea drepturilor reclamantei se evidenţiază şi în corelaţie cu prevederile art. 29 alin. (1), (3) Cod civil potrivit cărora, orice persoană are dreptul la respectul numelui său. Cel care utilizează numele altuia este răspunzător de toate confuziile sau prejudiciile care rezultă.

Numele persoanei este un drept personal nepatrimonial, căruia îi sunt specifice trăsăturile drepturilor absolute. Astfel, orice persoană are obligaţia negativă de a se abţine de la săvârşirea unor asemenea acţiuni ce ar încălca dreptul titularului numelui, care constă în respectarea numele acestuia.

Curtea Europeană în jurisprudenţa sa a decis că numele ca atribut de identificare a persoanei şi de evidenţiere a unei legături familiale determinate intră în conţinutul noţiunii de viaţă privată personală. Garanţia oferită la art. 8 din Convenţie este destinată, în esenţă, pentru a asigura dezvoltarea, fără ingerinţe externe, a personalităţii fiecărui individ în raport cu semenii săi.

Instanţa de recurs menționează că art. 8 din CEDO are un caracter orizontal, semnificând că acesta protejează persoana nu doar de ingerințele arbitrare ale autorităților publice, statele urmând a fi considerate responsabile și de încălcările venite din partea persoanelor private. Astfel, statele pot adopta unele măsuri care vizează respectarea vieţii private chiar şi în ceea ce priveşte relaţiile dintre indivizi.

Acest lucru este valabil şi pentru protejarea dreptului la imagine şi la nume împotriva abuzurilor din partea terţilor (cauza Schüssel împotriva Austriei, nr. 42409/98 din 21 februarie 2002).

Conform art. 1 a Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08 iulie 2011, date cu caracter personal reprezintă orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal), iar consimţământul subiectului datelor cu caracter personal reprezintă orice manifestare de voinţă liberă, expresă şi necondiţionată, în formă scrisă sau electronică, conform cerinţelor documentului electronic, prin care subiectul datelor cu caracter personal acceptă să fie prelucrate datele care îl privesc.

În situaţia în care reclamanta nu şi-a exprimat acordul cu privire la includerea numelui său în afişul publicitar ,,Dalla Moldova con Amore”, instanţa de recurs recunoaşte utilizarea numelui ei, fără consimţământul acesteia pe afişul publicitar al pârâţilor. Instanţa de recurs califică utilizarea numelui CD pe un asemenea afiş ca fiind un mesaj defăimător în adresa onoarei şi demnităţii reclamantei.

Drept urmare, instanţa de recurs urmează să interzică pârâţilor să utilizeze numele şi prenumele reclamantei fără consimţimântul acesteia în orice fel de afişe publicitare ale activităţii comerciale, inclusiv să înlăture de pe toate site-urile de pe Internet afişul menţionat în care este înscris numele şi prenumele reclamantei.

[…]

Cu referire la prevederile enunţate, stabilind că CD i-a fost cauzat un anumit nivel de stres şi frustrare, ca urmare a postării numelui său pe un afiş care conţine imagini erotice, instanţa de recurs justifică dreptul acesteia la repararea prejudiciului moral cauzat însă, în opinia instanței cuantumul prejudiciului moral pretins de către CD în sumă de 500 000 lei, este vădit disproporţional şi excesiv în raport cu criteriile stabilite la caz şi principiul general al echităţii.

În consecință, ținând cont de faptul că numele CD a apărut în cadrul unui afiş satiric pe fundalul unor imagini indecente, fără acordul acesteia, instanța de recurs, hotărând în mod echitabil, consideră că mărimea compensaţiei pentru prejudiciul moral ce urmează să fie încasată în beneficul CD este de 10 000 lei și care corespunde suferinţelor psihice suportate de către recurentă.

 

Mod de citare recomandat:
Octavian Cazac, Adnotare la art. 37 [online]. Codul civil Adnotat [citat 18.05.2024]. Disponibil: animus.md/adnotari/37/Atenție! Verifică dacă lucrării tale i se aplică alte reguli de citare.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune