A A A + | -

Articolul 372. Actul juridic încheiat cu sine (contrapartida)

(1) Reprezentantul nu are dreptul să încheie acte juridice în numele reprezentatului cu sine însuşi, nici în nume propriu, nici în calitate de reprezentant al unui terţ, cu excepţia următoarelor cazuri:
a) reprezentatul a permis reprezentantului să acţioneze în aşa mod;
b) reprezentantul a dezvăluit că va acţiona în aşa mod, iar reprezentatul nu a obiectat într-un termen rezonabil;
c) reprezentatul a cunoscut sau trebuia, în mod rezonabil, să cunoască pe altă cale că reprezentantul va acţiona în aşa mod şi nu a obiectat într-un termen rezonabil;
d) în alte cazuri prevăzute de lege.
(2) Reprezentatul poate cere declararea nulităţii actului juridic dacă, la momentul încheierii actului juridic, terţul cunoştea sau trebuia, în mod rezonabil, să cunoască că reprezentantul încalcă dispoziţiile alin.(1). Această acţiune se prescrie în termen de 6 luni.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune