A A A + | -

Articolul 396. Prescripţia extinctivă în cazul dreptului de regres

(1) Prescripţia dreptului la acţiune în regres expiră la data în care ar fi expirat prescripţia dreptului la acţiune al creditorului iniţial faţă de debitorul urmărit în regres.
(2) Cu toate acestea, prescripţia dreptului la acţiune în regres nu poate expira mai devreme de 6 luni din data în care a apărut dreptul la acţiune în regres sau din data în care creditorul iniţial a înaintat acţiunea faţă de persoana îndreptăţită la regres, oricare din aceste date este mai devreme.
(3) Dispoziţiile alin.(2) nu se aplică dacă persoana îndreptăţită la regres ar fi putut în mod rezonabil să opună creditorului iniţial expirarea termenului de prescripţie al creanţei faţă de debitorul împotriva căruia persoana acţionează în regres.
(4) Dispoziţiile prezentului articol se aplică în mod corespunzător în cazul în care, în loc să acţioneze în regres pe baza unor dispoziţii legale speciale, persoana îndreptăţită la regres acţionează contra debitorului pe temeiul dispoziţiilor legale privind îmbogăţirea nejustificată sau gestiunea de afaceri.
(5) Dispoziţiile prezentului articol nu se aplică în cazul în care persoana este îndreptăţită la regres în temeiul executării pe baza unei garanţii personale autonome pe care şi-a asumat-o faţă de creditor, precum şi în alte cazuri cînd era obligată în aşa fel încît trebuia să execute independent de prescrierea extinctivă a dreptului la acţiune al creditorului faţă de debitor. În aceste cazuri, se aplică dispoziţia corespunzătoare a art.395.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune