A A A + | -

Articolul 397. Efectul asupra prescripţiei extinctive al cesiunii creanţei sau al preluării datoriei

Cesiunea creanţei sau preluarea datoriei fără acordul vechiului debitor nu afectează cursul prescripţiei extinctive.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune