A A A + | -

Articolul 406. Executarea obligaţiilor după expirarea termenului de prescripţie extinctivă

(1) După expirarea termenului de prescripţie extinctivă, debitorul poate refuza executarea obligaţiei.
(2) Executarea benevolă a obligaţiei după expirarea termenului de prescripţie extinctivă nu constituie un act lipsit de temei juridic.
(3) Persoana care a executat obligaţia după expirarea termenului de prescripţie extinctivă nu are dreptul să ceară restituirea celor executate, chiar dacă, la data executării, nu cunoştea faptul expirării termenului de prescripţie extinctivă. Aceeaşi prevedere se aplică şi pentru recunoaşterea datoriilor conform contractului, precum şi pentru garanţiile asigurătorii date de debitor.


Adnotare:
Autor: Octavian Cazac
Publicat: 20 septembrie 2020

De asemenea, în privința excluderii eventualului drept al debitorului de a cere restituirea executării efectuate după scadență, vezi adnotarea la art. 1981.

Mod de citare recomandat: 
Octavian Cazac, Adnotare la art. 406 [online]. Codul civil Adnotat [citat 20 septembrie 2020]. Disponibil: animus.md/adnotari/406/
Atenție! Verifică dacă lucrării tale i se aplică alte reguli de citare.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune