A A A + | -

Articolul 410. Regimul termenelor de decădere

(1) Termenele de decădere nu sînt supuse suspendării, întreruperii şi repunerii în termen, dacă prin lege nu se dispune altfel.
(2) Cu toate acestea, termenul nu poate curge, iar dacă a început să curgă, se suspendă dacă dreptul subiectiv nu poate fi exercitat sau actul juridic nu poate fi încheiat din cauza unui impediment în afara controlului persoanei în cauză şi dacă ei nu i se putea cere în mod rezonabil să evite sau să depăşească impedimentul ori consecinţele acestuia. În acest caz, dispoziţiile art.398 alin.(2) şi alin.(3) enunţul întîi se aplică în mod corespunzător. Dacă termenul rămas este mai mic de 7 zile, el se prelungeşte şi va fi egal cu 7 zile.
(3) Atunci cînd realizarea dreptului presupune exercitarea unei acţiuni în justiţie, termenul este întrerupt în unul din cazurile indicate la art.401 alin.(1) lit.b).

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune