A A A + | -

Articolul 420. Registrele de publicitate cu caracter constitutiv

Dispoziţiile prezentului capitol se aplică fiecărui registru de publicitate (registru) care întruneşte următoarele condiţii:
a) în acel registru, conform legii, se supun înregistrării anumite drepturi reale asupra anumitor categorii de bunuri şi/sau anumite alte drepturi patrimoniale (drepturi supuse înregistrării/drepturi înregistrate);
b) legea stabileşte că drepturile supuse înregistrării se pot dobîndi numai prin înregistrarea lor în folosul dobînditorului în acel registru, cu excepţiile prevăzute de lege.


 

Întreaga reglementare a registrelor de publicitate cu caracter constitutiv este centrată pe publicitatea drepturilor reale și, incidental, a altor drepturi patrimoniale (cum ar fi dreptul asupra obiectului proprietății industriale).  Aceste drepturi sunt numite, alternant, drepturi supuse înregistrării ori drepturi înregistrate.  Or, terții nu sunt atât interesați de conținutul actelor pe care se întemeiază dobândirea drepturilor, ci anume pe drepturi și pe conținutul lor.  Aceasta rezultă și din art. 421 care limitează obiectul înregistrării la drepturi, și nu la acte.  În schimb, notarea are un obiect mult mai larg și nu se referă direct la dobândirea de drepturi, ci la acte, fapte, raporturi juridice care ar putea să limiteze drepturile înregistrate, să conțină vreo obligație a titularului dreptului înregistrat ori să arate că există riscul pierderii dreptului înregistrat (e.g. prin notarea acțiunii în justiție).

În acest sens, sistemul de publicitate reală din Republica Moldova nu oferă o publicitate a contractelor (eng. – title registration), care există în alte sisteme drept, cum ar fi cele bazate pe sistemul Torrens.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune