A A A + | -

Articolul 421. Felurile înregistrărilor

(1) În registru se fac înregistrări, înregistrări provizorii şi notări.
(2) Înregistrarea şi înregistrarea provizorie au ca obiect drepturile supuse înregistrării, iar notarea se referă la alte drepturi, acte, fapte sau raporturi juridice în legătură cu drepturile înregistrate cuprinse în registru.
(3) Înregistrarea provizorie şi notarea se fac numai în cazurile expres prevăzute de lege.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune