A A A + | -

Articolul 431. Rangurile de prioritate şi substituirea lor

(1) Dacă mai multe drepturi reale limitate grevează acelaşi drept înregistrat, rangurile de prioritate (ranguri) dintre ele se determină după consecutivitatea înregistrării lor în timp.
(2) Rangurile se pot substitui subsecvent prin efectuarea însemnărilor corespunzătoare în registru în temeiul contractului în acest sens încheiat între titularii drepturilor reale limitate al căror rang se substituie.
(3) Dacă, în rezultatul unei substituiri de rang, un drept de gaj, ipotecă sau alt drept real de garanţie preia un rang inferior, iar un alt drept real limitat, altul decît un drept real de garanţie, preia un rang superior, pentru această substituire este necesar şi consimţămîntul titularului dreptului înregistrat grevat de drepturile al căror rang se substituie.
(4) Dacă un drept real limitat care, în rezultatul unei substituiri de rang, preia un rang inferior este, la rîndul său, grevat cu un drept real limitat în folosul unui terţ, pentru această substituire este necesar şi consimţămîntul acelui terţ.
(5) Rangul superior dobîndit prin substituire nu se pierde dacă s-a stins dreptul real limitat care a preluat rangul inferior.
(6) Drepturile reale limitate care îşi au rangul între rangurile care fac obiectul substituirii nu sînt afectate de acea substituire.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune