A A A + | -

Articolul 435. Drepturile, actele sau faptele supuse notării

(1) În cazurile prevăzute de lege, drepturile, actele, faptele sau raporturile juridice devin opozabile terţilor exclusiv prin notare, dacă nu se dovedeşte că au fost cunoscute pe altă cale, în afara cazului în care din lege rezultă că simpla cunoaştere a acestora nu este suficientă pentru a suplini lipsa de publicitate. În caz de conflict de drepturi care provin de la un autor comun, se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art.426, 427 şi 430.
(2) În afara altor cazuri prevăzute de lege, sînt supuse notării:
1) contractul privind modul de folosire a proprietăţii comune ori a proprietăţii periodice, contractul de amînare a împărţirii proprietăţii comune;
2) locaţiunea şi cesiunea dreptului de a încasa chiria sau alte venituri generate de dreptul înregistrat;
3) aportul de folosinţă la capitalul social al unei societăţi comerciale a dreptului înregistrat;
4) antecontractul, inclusiv opţiunea, pe care promitentul îl încheie în calitate de titular al dreptului înregistrat;
5) dreptul de preemţiune născut din contract şi avînd ca obiect un drept înregistrat;
6) interdicţia, stipulată prin contract sau testament, de înstrăinare sau de grevare a unui drept înregistrat (clauza de inalienabilitate);
7) calitatea dreptului înregistrat de bun comun al soţilor;
8) calitatea de fiduciar a titularului dreptului înregistrat şi, dacă sînt determinaţi, identitatea viitorilor beneficiari în raport cu dreptul înregistrat;
9) cererea de intentare a procesului de insolvabilitate contra titularului dreptului înregistrat şi intentarea procedurii de insolvabilitate de către instanţa de judecată;
10) sechestrul dreptului înregistrat, al fructelor ori al veniturilor sale; interdicţiile stabilite de instanţa de judecată sau alte autorităţi abilitate conform legii;
11) acţiunea în efectuarea înregistrării, acţiunea în justificare şi acţiunea în rectificare;
12) acţiunea privind contestarea deciziei registratorului şi, dacă procedura prealabilă este obligatorie conform legii, cererea prealabilă acelei acţiuni;
13) orice acţiuni privitoare la drepturi, acte, fapte, raporturi juridice în legătură cu dreptul înregistrat, indiferent dacă vizează o înregistrare ori o înregistrare provizorie existentă sau radiată, inclusiv:
a) acţiunea pentru apărarea dreptului înregistrat;
b) acţiunea de anulare a hotărîrii judecătoreşti de declarare a morţii;
c) acţiunea de partaj;
d) acţiunea în nulitate absolută sau relativă a actului juridic ori de constatare a ineficienţei actului juridic pe care s-a întemeiat o înregistrare sau înregistrare provizorie;
e) acţiunea în declararea rezoluţiunii contractului pe care s-a întemeiat o înregistrare sau înregistrare provizorie;
f) acţiunea revocatorie privind actul juridic pe care s-a întemeiat o înregistrare sau înregistrare provizorie;
g) cererea de revizuire a hotărîrii judecătoreşti pe care s-a întemeiat o înregistrare sau înregistrare provizorie;
14) începerea urmăririi penale în privinţa unei infracţiuni săvîrşite printr-o înregistrare, înregistrare provizorie sau notare în registru ori a unei infracţiuni în urma căreia s-a efectuat o înregistrare, înregistrare provizorie sau notare în registru;
15) instituirea măsurii de ocrotire judiciare (ocrotire provizorie, curatelă, tutelă) în privinţa titularului dreptului înregistrat dacă, conform condiţiilor măsurii instituite, persoana ocrotită nu poate să încheie de sine stătător acte juridice de dispoziţie în privinţa bunurilor imobile; modificarea sau revocarea acestei măsuri;
16) hotărîrea judecătorească primită de către deţinătorul registrului de la instanţa de judecată dacă cel în folosul căruia urmează să se înregistreze dreptul supus înregistrării nu a depus cerere de înregistrare şi nu a plătit taxele aferente conform procedurii legale.
(3) În sensul prezentului articol, prin terţi se înţelege orice persoană care a dobîndit un drept supus înregistrării sau un alt drept în legătură cu dreptul supus înregistrării.
(4) Absenţa notării nu lipseşte dreptul, actul, faptul sau raportul juridic de efectele care le produce între părţile sale, iar în cazul acţiunilor judiciare – între participanţii la proces.
(5) Dacă legea nu prevede altfel, notarea efectuată în raport cu un drept înregistrat nu împiedică efectuarea înregistrărilor, a înregistrărilor provizorii sau a altor notări în folosul terţilor fără consimţămîntul solicitantului sau al beneficiarului notării.


 

Notarea acțiunii în rectificare, 2021

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune