A A A + | -

Articolul 436. Solicitantul notării

(1) Dacă legea nu prevede altfel, notarea în raport cu un drept înregistrat se face doar la cererea sau cu consimţămîntul autentic al titularului său.
(2) Notarea efectuată pe temeiul unui act juridic autentic poate fi cerută de oricare dintre părţile actului juridic ori succesorii lor. În cazul actului juridic în formă scrisă, cererea trebuie depusă de toate părţile actului juridic sau succesorii lor. În caz de refuz, partea poate cere hotărîre judecătorească care să ţină loc de consimţămînt.
(3) Notarea acţiunii se face:
a) la cererea reclamantului pe baza cererii de chemare în judecată, cererii de intentare a procesului de insolvabilitate, cererii de eliberare a ordonanţei sau cererii de arbitrare, cu ştampila de intrare ori altă dovadă de recepţie de către instanţa de judecată sau, după caz, instanţa arbitrală;
b) dacă s-a dispus de către instanţa de judecată, în condiţiile Codului de procedură civilă;
c) din oficiu, atunci cînd prin acţiune se contestă decizia deţinătorului registrului.
(4) Dacă acţiunea s-a notat pe temeiul cererii depuse conform alin.(3) lit.a), titularul dreptului real afectat de notare poate cere de la solicitantul notării repararea prejudiciului suferit prin pierderea unei ocazii reale de a dispune cu titlu oneros de dreptul real, de a obţine o finanţare ori repararea unui alt prejudiciu similar cauzat de existenţa notării, cu condiţia că acţiunea nu este admisă de către instanţă sau, dacă este admisă, nu este opozabilă titularului dreptului real, iar solicitantul notării trebuia, în mod rezonabil, să anticipeze aceasta.
(5) Notarea acţiunii se radiază:
a) la cererea persoanei care a cerut notarea ori a succesorului ei procesual;
b) la cererea oricărei persoane interesate, pe baza încheierii de radiere a instanţei care examinează fondul acţiunii ori a hotărîrii instanţei de judecată de admitere a acţiunii de rectificare a notării conform art.442;
c) la cererea oricărei persoane interesate, pe baza încheierii irevocabile a instanţei de refuz de primire a cererii, de restituire a cererii, de încetare a procesului, de scoaterea a cererii de pe rol, de anulare a ordonanţei judecătoreşti, pe baza hotărîrii de respingere a cererii de intentare a procesului de insolvabilitate, precum şi pe baza hotărîrii irevocabile a instanţei prin care se soluţionează fondul acţiunii.
(6) Notarea cererii prealabile contra deciziei deţinătorului registrului se radiază din oficiu la expirarea termenului de 60 de zile din data depunerii cererii prealabile la deţinătorul registrului.
(7) Notarea calităţii dreptului înregistrat de bun comun al soţilor se face la cererea oricăruia dintre soţi, pe baza certificatului de căsătorie, dacă din conţinutul acestuia, corelat cu situaţia juridică a acelui drept descrisă în registru, rezultă că dreptul înregistrat s-a dobîndit în timpul căsătoriei, iar conform legii acel drept nu urmează a fi atribuit la categoria bunurilor personale ale soţului în folosul căruia este înregistrat dreptul.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune