A A A + | -

Articolul 439. Rectificarea înregistrării sau înregistrării provizorii

(1) Orice persoană interesată poate cere rectificarea unei înregistrări sau înregistrări provizorii dacă:
a) înregistrarea sau înregistrarea provizorie nu este valabilă, inclusiv dacă dreptul a fost greşit calificat de către registrator;
b) s-a constatat sau s-a declarat nulitatea ori ineficienţa actului sau faptului în temeiul căruia a fost efectuată înregistrarea ori înregistrarea provizorie în partea constituirii, a transmiterii sau, după caz, a stingerii dreptului înregistrat sau înregistrat provizoriu;
c) dreptul înregistrat sau înregistrat provizoriu s-a stins în baza legii ori a actului în temeiul căruia s-a făcut înregistrarea sau înregistrarea provizorie;
d) înregistrarea sau înregistrarea provizorie din registru nu mai este, din orice alte motive, în concordanţă cu situaţia juridică reală a dreptului înregistrat sau înregistrat provizoriu.
(2) Rectificarea în registru se poate face fie pe cale amiabilă, prin declaraţia în forma cerută de lege a titularului dreptului ce urmează a fi radiat sau modificat, fie, în cazul în care declaraţia nu s-a dat, prin hotărîre judecătorească irevocabilă. Reclamantul nu este ţinut să demonstreze că titularul dreptului ce urmează a fi radiat sau modificat nu a dat declaraţia.
(3) Dacă un soţ este înregistrat în registru ca unic titular al dreptului înregistrat, la cererea celuilalt soţ, cu consimţămîntul soţului înregistrat ca titular, în forma cerută de lege, se poate rectifica registrul, înregistrîndu-se dreptul comun în devălmăşie sau, în condiţiile legii, pe cote-părţi asupra dreptului înregistrat al ambilor soţi. Rectificarea se efectuează pe baza copiei legalizate a certificatului de căsătorie, dacă din conţinutul acestuia, corelat cu situaţia juridică a acelui drept descrisă în registru, rezultă că dreptul înregistrat s-a dobîndit în timpul căsătoriei, iar conform legii acel drept nu urmează a fi atribuit la categoria bunurilor personale ale soţului în folosul căruia este înregistrat dreptul.
(4) Cînd dreptul înregistrat sau înregistrat provizoriu în registru urmează a fi rectificat, titularul lui este obligat să predea persoanei îndreptăţite, odată cu consimţămîntul dat, în forma cerută de lege, pentru efectuarea rectificării, şi înscrisurile necesare, iar în caz contrar, persoana interesată va putea solicita instanţei să dispună rectificarea în registru. În acest din urmă caz, hotărîrea instanţei de judecată va suplini consimţămîntul la înregistrare sau înregistrare provizorie al părţii care are obligaţia de a preda înscrisurile necesare rectificării.
(5) Acţiunea în rectificare poate fi introdusă concomitent sau separat, după ce a fost admisă acţiunea de fond, cînd este cazul. Ea poate fi formulată atît împotriva dobînditorului nemijlocit, cît şi împotriva terţilor dobînditori, în condiţiile prevăzute la art.440, cu excepţia acţiunii întemeiate pe dispoziţiile alin.(1) lit.c) şi d) din prezentul articol, care nu poate fi pornită faţă de dobînditorul de bună-credinţă al dreptului supus înregistrării dobîndit în temeiul unui act juridic cu titlu oneros sau, după caz, în temeiul unui contract de gaj, ipotecă sau altă garanţie reală.
(6) Acţiunea în rectificare întemeiată pe dispoziţiile alin.(1) lit.b), c) sau d) nu atrage necesitatea contestării simultane a deciziei registratorului.


Adnotare:
Autor: Octavian Cazac
Publicat: 4 septembrie 2020

▮ Jurisprudență

Acțiunea în rectificare poate fi admisă în acțiunea de contencios administrativ atunci când înregistrarea ilegală s-a făcut în temeiul actului administrativ [cauza nr. 3ra–252/21, Decizia din 4 august 2021 Col. civ. CSJ].

Dacă două persoane au fost înregistrate ca coproprietari în devălmășie pe baza faptului că cumpărătorul era căsătorit la data depunerii cererii de înregistrare, însă ulterior se constată lipsa căsătoriei, RBI poate fi rectificat, iar dreptul coproprietarului care era doar soț aparent se va radia [cauza nr. 2ra-1396/15, Decizia din 12 august 2015 Col. civ. CSJ].

Citat din decizie:

La 29.06.2010, Gîncu Gavril a solicitat OCT Chişinău radierea din Registrul bunurilor imobile a dreptului de proprietate a lui Gîncu Viorica asupra ap. 6 din str. Podgorenilor, 108D, mun. Chişinău, cererea fiindu-i respinsă din lipsa consimţămîntului pîrîtei, cu explicarea art. 505 alin. (2) CC, care prevede radierea, în cazul dat, numai în temeiul hotărîrii judecătoreşti (f.d. 57, vol. I).
Potrivit art. 496 alin. (1) CC, în registrul bunurilor imobile sînt descrise imobilele şi sînt indicate drepturile reale care au ca obiect aceste bunuri.
Potrivit art. 497 alin. (1) CC, înscrierile făcute în registrul bunurilor imobile se prezumă autentice şi complete pînă la proba contrară.
În conformitate cu prevederile art. 499 alin. (1) CC, drepturile reale asupra imobilelor supuse înscrierii potrivit legii se vor dobîndi atît între părţi, cît şi faţă de terţi numai prin înscrierea în registrul bunurilor imobile a constituirii sau strămutării lor în temeiul acordului de voinţă dintre părţi.
(2) Drepturile reale se vor pierde sau stinge numai dacă radierea lor s-a înscris în registrul bunurilor imobile cu consimţămîntul titularului. Consimţămîntul nu este necesar dacă dreptul se stinge prin împlinirea termenului arătat în înscriere ori prin decesul sau încetarea existenţei titularului.
(4) Hotărîrea judecătorească irevocabilă sau, în cazurile prevăzute de lege, actul administrativ va înlocui acordul de voinţă sau, după caz, consimţămîntul.
Potrivit art. 504 alin. (1) CC, cînd vreo înscriere din registrul bunurilor imobile nu corespunde situaţiei juridice reale, se poate cere rectificarea înscrierii.
(2) Prin rectificare se înţelege radierea, corectarea sau menţionarea oricărei operaţiuni susceptibile de a face obiectul unei înscrieri în registru.
La caz, Gîncu Gavril a solicitat radierea din Registrul bunurilor imobile a înscrisului de proprietar a lui Gîncu Viorica, din motiv că la momentul înscrierii acestui drept, relaţiile de căsătorie erau încetate, fişa buletinului de identitate nu conţinea menţiunea despre încetarea căsătoriei, iar certificatele de divorţ în care au fost indicate eronat data divorţului, au fost declarate nule de organul emitent. Prin urmare, în situaţia din speţă se atestă incidente prevederile art. 504 alin. (1) CC, deoarece înscrierea dreptului de proprietate asupra bunului imobil cu nr. cadastral 0100401.138.03.010 după Gîncu Viorica Ion şi Gîncu Gavril Mihail, cotăparte 1.0, nu corespunde situaţiei juridice reale.
Astfel, după cum s-a constatat supra, atît la momentul procurării bunului imobil de către Gîncu Gavril (30.05.2003), cît şi la momentul înregistrării dreptului de proprietate asupra lui, căsătoria între soţii Gîncu era încetată prin hotărîrea Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău din 14.05.2001, devenită irevocabilă prin neatacare la 30.05.2001.
Respectiv, înscrierea dreptului de proprietate asupra bunului litigios după ambii soţi cu cota-parte 1.0, nu corespunde situaţiei juridice reale.
Potrivit art. 505 alin. (1) lit. a) CC, orice persoană interesată poate cere rectificarea unei intabulări sau înscrieri provizorii dacă înscrierea sau actul în al cărui temei s-a dispus înscrierea nu a fost valabil.
După cum s-a menţionat supra, certificatul de divorţ care atesta data desfacerii căsătoriei la 15.10.2003, adică după procurarea bunului imobil şi care a servit ca temei la înscrierea dreptului de proprietate asupra apartamentului litigios şi după Gîncu Viorica, a fost declarat nul din motivul comiterii erorii ce vizează data desfacerii căsătoriei. Respectiv, la acel moment, actul care a stat la baza înscrierii dreptului era fals.
Potrivit art. 505 alin. (2) CC, în lipsa consimţămîntului titularului, rectificarea se va încuviinţa numai în temeiul unei hotărîri judecătoreşti irevocabile.
Astfel, analizînd cerinţa lui Gîncu Gavril în raport cu prevederile evocate şi prin prisma art. 499 alin. (2) CC, instanţa de recurs conchide asupra necesităţii admiterii pretenţiei de încuviinţare a radierii dreptului de proprietate a lui Gîncu Viorica asupra bunul imobil – apartamentul nr. 6 cu nr.cadastral 0100401.138.03.010 din mun. Chişinău, str. Podgorenilor, 108D, fără consimţămîntul ei.

Mod de citare recomandat: 
Octavian Cazac, Adnotare la art. 439 [online]. Codul civil Adnotat [citat 25.05.2024]. Disponibil: animus.md/adnotari/439/
Atenție! Verifică dacă lucrării tale i se aplică alte reguli de citare.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune