A A A + | -

Articolul 445. Răspunderea pentru ţinerea defectuoasă a registrului

(1) Persoana prejudiciată printr-o faptă ilicită săvîrşită fără justificare în păstrarea şi administrarea registrului poate cere obligarea, în solidar, la plata de despăgubiri a deţinătorului registrului care a săvîrşit fapta şi a persoanei vinovate de prejudiciul astfel cauzat, dacă prejudiciul nu a putut fi înlăturat, în tot sau în parte, prin exercitarea, de către persoana prejudiciată ori de predecesorii săi în dreptul vizat, a acţiunilor şi a căilor de atac prevăzute de lege.
(2) Dacă legea prevede formarea unui fond de garanţie, deţinătorul registrului va plăti despăgubirea din acel fond.
(3) Dreptul la acţiune se prescrie într-un termen de 1 an, socotit din ziua în care persoana prejudiciată a cunoscut fapta cauzatoare de prejudiciu, însă nu mai tîrziu de 3 ani de la data cînd s-a săvîrşit fapta. Prescripţia este suspendată prin exercitarea acţiunilor şi a căilor de atac prevăzute de lege pentru înlăturarea efectelor faptei cauzatoare de prejudiciu.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune