A A A + | -

Articolul 448. Renunţarea la dreptul de proprietate

(1) Proprietarul poate renunţa la dreptul său asupra bunului imobil printr-o declaraţie autentificată notarial, depusă la organul cadastral teritorial pentru a se radia dreptul.
(2) În cazul prevăzut la alin.(1), satul (comuna), oraşul sau, după caz, municipiul poate cere înregistrarea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărîrii consiliului local, cu respectarea dispoziţiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare, dacă o altă persoană nu a solicitat înregistrarea în temeiul uzucapiunii conform art.526.
(3) În situaţia bunurilor imobile grevate de drepturi reale limitate, unitatea administrativ-teritorială care a preluat bunul nu răspunde decît cu acel bun.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune