A A A + | -

Articolul 449. Data producerii efectelor înregistrării

Dacă legea nu prevede altfel, înregistrarea în registrul bunurilor imobile produce efecte de la data depunerii cererii la organul cadastral teritorial, ţinîndu-se cont de data, ora şi minutul depunerii.


Adnotare:

▮ Jurisprudență

Faptul că după data depunerii cererii de înregistrare, dar înainte de înregistrare, un executor judecătorul dispune aplicarea unui sechestru asupra dreptului care face obiectul cererii de înregistrare, nu aduce atingere principiului că înregistrarea retroactivează la momentul depunerii cererii. Cu alte cuvinte, sechestrul aplicat ulterior depunerii cererii de înregistrare nu este temei de a refuza înregistrarea dreptulu conform cererii [Decizia Col. civ. CSJ din 12 octombrie 2022, cauza nr.3ra-550/22]. Această jurisprudență constituie o clarificare importantă a domeniului de aplicare al art. 449, deoarece, într-o opinie diferită, se susținea că existența unei interdicții de drept public blochează înregistrarea, iar principiul retroactivității nu se aplică.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune