A A A + | -

Articolul 455. Bunurile

(1) Bunuri sînt toate lucrurile susceptibile apropierii individuale sau colective şi drepturile patrimoniale.
(2) Lucruri sînt obiectele corporale în raport cu care pot exista drepturi şi obligaţii civile.


Adnotare:
Autor: Octavian Cazac
Publicat: 5 august 2020

▮ I. Scopul articolului

1. Scopul articolului este de a determina contururile noțiunii de „bun” care este o figură juridică-cheie în reglementarea drepturilor reale — care au ca obiect bunurile—, dar și a dreptului obligațional, care se ocupă, printre altele, de circulația juridică a bunurilor.

2. Deși din perspectivă istorică prin bun se înțelege doar lucrurile, adică obiectele corporale, meritul reglementării, încă de la intrarea în vigoare a C. civ. la 12 iunie 2003 a fost o privire largă și flexibilă asupra noțiunii de bun și includerea în ea a drepturilor patrimoniale de orice natură, numite și bunuri incorporale.

3. Indiferent că sunt corporale sau incorporale, pentru ca un element să fie calificat bun el trebuie să aibă o valoare economică, în alte cuvinte, să poată fi evaluabil în bani.  În doctrina franceză uneori se face distincția dintre bunuri patrimoniale (bunuri în sens clasic) și bunuri nepatrimoniale (viața, integritatea corporală, sănătatea, onoarea, reputația, liniștea etc.).  O asemenea teorie nu poate fi acceptată în sistemul național de drept, deoarece valorile nepatrimoniale fac obiectul drepturilor personale nepatrimoniale și nu a drepturilor reale.  Prin urmare, distincția corectă este între bunuri și valori nepatrimoniale, așa cum sugerează art. 21.  Valorile nepatrimoniale sunt indisolubil legate de personalitatea persoanei și chiar se confundă cu ea.

▮ II. Bunurile corporale: lucrurile

[3.-5.]

▮ III. Bunurile incorporale: drepturile patrimoniale

1. Drepturile reale ca bunuri

6.

2. Drepturile de creanță ca bunuri

7.

3. Drepturile rezultate din proprietatea intelectuală

8. Art. 476 (7) dispune că dreptul asupra obiectului de proprietate intelectuală şi dreptul acordat prin licenţă se consideră bunuri incorporale şi pot fi grevate cu drepturi reale limitate în folosul terţilor.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune