A A A + | -

Articolul 478. Accesul terţilor la bunurile digitale

(1) Utilizatorul poate folosi serviciul electronic oferit de custodele bunului digital pentru a ordona custodelui să ofere acces sau să nu ofere acces la toate sau anumite bunuri digitale, inclusiv la conţinutul comunicărilor electronice. Dacă serviciul respectiv oferit de custode permite utilizatorului să modifice sau să revoce un ordin în orice moment, ordinul privind oferirea accesului are prioritate faţă de voinţa exprimată de utilizator într-un testament sau într-un mandat.
(2) Dacă utilizatorul nu a folosit serviciul prevăzut la alin.(1) sau dacă custodele nu oferă un asemenea serviciu, utilizatorul poate permite sau interzice, printr-un testament sau mandat, accesul anumitor persoane determinate sau determinabile la toate sau anumite bunuri digitale.
(3) Ordinul dat de utilizator conform alin.(1) sau (2) are prioritate faţă de condiţiile contractului dintre custode şi utilizator. În absenţa unui ordin al utilizatorului conform alin.(1) sau (2), se aplică condiţiile contractului dintre custode şi utilizator, care pot permite, limita sau exclude accesul terţilor interesaţi la bunurile digitale ale utilizatorului.
(4) În cazul în care în privinţa utilizatorului a fost instituită o măsura de ocrotire judiciară, iar ocrotitorul provizoriu, curatorul sau tutorele nu are acces la bunurile digitale ale persoanei ocrotite conform alin.(1), (2) sau (3), el poate cere de la instanţa de judecată să-i fie acordat dreptul la acces dacă are un interes legitim în acest sens şi dacă aceasta nu contravine dorinţelor şi sentimentelor exprimate în trecut şi prezent de către persoana ocrotită. În aceleaşi condiţii, instanţa de judecată poate acorda dreptul la acces prin hotărîrea judecătorească prin care se instituie măsura de ocrotire judiciară.
(5) Custodele care trebuie să ofere acces la bunurile digitale conform alin.(1)-(4) îl poate oferi prin:
a) acces deplin la contul online;
b) acces parţial la contul online, dar suficient pentru a respecta împuternicirile persoanei îndreptăţite;
c) furnizarea către persoana îndreptăţită a copiilor, pe un suport durabil, de pe bunurile digitale pe care utilizatorul le-ar fi putut accesa.
(6) Custodele poate stabili o taxă rezonabilă pentru a acoperi costurile de procesare a cererii şi de oferire a accesului.
(7) Custodele nu este obligat să ofere acces la bunurile digitale şterse de către utilizator.
(8) Dispoziţiile prezentului articol nu aduc atingere altor dispoziţii legale care permit terţilor accesul la bunurile digitale ale unei persoane.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune