A A A + | -

Articolul 489. Încetarea posesiei

Posesia încetează prin:
a) înstrăinarea bunului;
b) abandonarea bunului mobil sau înregistrarea în registrul bunurilor imobile a declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate asupra bunului imobil;
c) pieirea bunului;
d) deposedare de către un terţ, dacă posesorul rămîne lipsit de posesia bunului mai mult de 1 an;
e) imposibilitate de a exercita posesia, intermitenţa fiind anormală în raport cu natura bunului.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune