A A A + | -

Articolul 50. Temeiurile instituirii tutelei şi curatelei asupra minorilor

(1) Dispoziţiile prezentei secţiuni se aplică tutelei şi curatelei instituite asupra minorilor aflaţi în una dintre situaţiile prevăzute la alin.(2), cu excepţia cazului în care aceştia au dobîndit capacitate deplină de exerciţiu.
(2) Tutela sau curatela asupra minorului se instituie în cazul în care acestuia i s-a atribuit statut de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau statut de copil rămas fără ocrotire părintească.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune