A A A + | -

Articolul 500. Conţinutul dreptului de proprietate

(1) Proprietarul are drept de posesiune, de folosinţă şi de dispoziţie asupra bunului.
(2) Dreptul de proprietate este perpetuu.
(3) Dreptul de proprietate poate fi limitat prin lege sau de drepturile unui terţ.
(4) Dreptul de folosinţă include şi libertatea persoanei de a nu folosi bunul.
Poate fi instituită prin lege obligaţia de folosire dacă nefolosirea bunurilor ar contraveni intereselor publice. În acest caz, proprietarul poate fi obligat fie să folosească el însuşi bunul ori să-l dea în folosinţă unor terţi în schimbul unei contraprestaţii corespunzătoare.
(5) Particularităţile dreptului de folosinţă a terenurilor agricole se stabilesc prin lege.
(6) Proprietarul este obligat să îngrijească şi să întreţină bunul ce-i aparţine dacă legea sau contractul nu prevede altfel.


Adnotare:
Autor: Octavian Cazac
Publicat: 13 noiembrie 2020

 

Caracterul perpetuu

Prin caracterul perpetuu dreptul de proprietate se deosebește de dreptul asupra proprietății intelectuale, care este ocrotit temporar și doar pe un anumit teritoriu. Suplimentar, legea permite terților o anumită utilizare limitată a proprietății intelectuale în scopuri științifice.

La fel, drepturi reale limitate sunt și ele, de regulă, temporare.

Caracterul perpetuu nu se opune însă pierderii dreptului de proprietate conform art. 536 și, în special, prin faptul că altcineva a dobândit dreptul de proprietate asupra aceluiași bun prin dobândirea de bună-credință sau uzucapiune (v. art. 535).

Mod de citare recomandat: 
Octavian Cazac, Adnotare la art. 500 [online]. Codul civil Adnotat [citat 20 noiembrie 2020]. Disponibil: animus.md/adnotari/500/
Atenție! Verifică dacă lucrării tale i se aplică alte reguli de citare.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune