A A A + | -

Articolul 513. Dreptul condiţionat al dobînditorului

(1) În cazul în care, în temeiul contractului de vînzare-cumpărare ori antrepriză cu rezerva proprietăţii, al contractului de leasing ori al altui contract translativ de proprietate, trecerea proprietăţii este supusă unei condiţii suspensive, dreptul dobînditorului de a plăti preţul în condiţiile contractului şi dreptul dobînditorului de a dobîndi dreptul de proprietate prin plată sînt opozabile creditorilor transmiţătorului.
(2) Dispoziţiile alin.(1) se aplică în mod corespunzător atunci cînd trecerea dreptului de proprietate la dobînditor este suspendată pînă la îndeplinirea unei alte condiţii decît plata preţului.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune