A A A + | -

Articolul 530. Uzucapiunea mobiliară a bunurilor culturale mobile

(1) În cazul în care bunul constituie un bun cultural mobil, posesorul nu poate dobîndi dreptul de proprietate în temeiul art.523, 524 sau 529 înainte de expirarea termenului de 30 de ani din momentul în care:
a) bunul cultural mobil care a intrat pe teritoriul Republicii Moldova a părăsit teritoriul statului străin cu încălcarea legii aplicabile; sau
b) proprietarul bunului cultural mobil a pierdut posesia bunului pe teritoriul Republicii Moldova.
(2) În cazul bunurilor culturale mobile care aparţin cultelor sau părţilor lor componente, termenul prevăzut la alin.(1) va fi de 75 de ani.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune