A A A + | -

Articolul 535. Stingerea drepturilor întemeiate pe regulile îmbogăţirii nejustificate şi răspunderea delictuală

Din momentul în care dreptul este dobîndit, în condiţiile legii, de altcineva prin dobîndirea cu bună-credinţă sau, după caz, prin uzucapiune, titularul anterior pierde şi toate drepturile de a cere de la dobînditor valoarea în bani a dreptului pierdut, precum şi valoarea folosinţei de care se va bucura dobînditorul după data uzucapiunii, care ar putea fi întemeiate pe dispoziţiile legale privind îmbogăţirea nejustificată sau răspunderea delictuală.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune