A A A + | -

Articolul 551. Acţiunile în justiţie ale coproprietarului

(1) Fiecare coproprietar poate sta singur în justiţie, indiferent de calitatea procesuală, în orice acţiune privitoare la coproprietate, inclusiv în cazul acţiunii în revendicare.
(2) Hotărîrile judecătoreşti pronunţate în folosul coproprietarului beneficiază tuturor coproprietarilor. Hotărîrile judecătoreşti potrivnice unui coproprietar nu sînt opozabile celorlalţi coproprietari.
(3) Cînd acţiunea nu este introdusă de toţi coproprietarii, pîrîtul poate cere instanţei de judecată introducerea în cauză a celorlalţi coproprietari în calitate de reclamanţi, în termenul şi condiţiile prevăzute în Codul de procedură civilă pentru chemarea în judecată a altor persoane.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune