A A A + | -

Articolul 577. Valabilitatea actelor încheiate de coproprietar

(1) În privinţa cotei-părţi aferente intervalului de timp ce îi revine ori a unei părţi din ea, orice coproprietar poate încheia, în condiţiile legii, acte de conservare, de administrare şi de dispoziţie. Ceilalţi coproprietari nu deţin vreun drept de preemţiune în temeiul legii.
(2) Actele de administrare sau de dispoziţie care au ca obiect cota-parte din dreptul de proprietate aferentă unui interval de timp care aparţine unui alt coproprietar sînt ineficiente în partea în care constituie sau transmit drepturi privitor la acea cotă-parte. Dispoziţiile art.550 alin.(5)-(6) şi 551 se aplică în mod corespunzător.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune