A A A + | -

Articolul 583. Revendicarea bunului după dobîndirea în temeiul actului juridic lovit de nulitate absolută sau relativă ori ineficient

(1) În cazul în care bunul a fost dobîndit în temeiul unui act juridic lovit de nulitate absolută sau relativă ori al unui act juridic ineficient în partea îndreptăţirii dobînditorului, proprietarul poate exercita acţiunea în revendicare sub rezerva dispoziţiilor art.581 şi 582.
(2) Dacă, conform legii, proprietarului care a revendicat îi revine o obligaţie de a restitui preţul sau chiria primită ori o altă obligaţie corelativă faţă de dobînditor, iar această obligaţie corelativă trebuie executată simultan, dobînditorul, în temeiul art.914, poate suspenda executarea obligaţiei de restituire a bunului pînă cînd proprietarul se oferă să execute sau execută obligaţia corelativă ce îi revine.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune