A A A + | -

Articolul 62. Revocarea calităţii de tutore şi curator. Revocarea tutelei şi a curatelei

(1) Minorul, precum şi persoanele indicate la art.54 pot contesta sau denunţa la autoritatea tutelară actele şi faptele tutorelui, ale tutorelui supleant şi ale tutorelui special, precum şi cele ale curatorului, ale curatorului supleant şi ale curatorului special, care prejudiciază interesele minorului.
(2) Tutorilor, tutorilor supleanţi şi tutorilor speciali, precum şi curatorilor, curatorilor supleanţi şi curatorilor speciali li se revocă calitatea respectivă dacă au săvîrşit un abuz, o neglijenţă gravă sau alte fapte care-i fac nedemni de a fi tutori sau curatori, precum şi dacă nu şi-au îndeplinit corespunzător obligaţiile.
(3) Autoritatea tutelară revocă tutela sau curatela minorului dacă minorul a fost reintegrat în familie, adoptat sau plasat în alt serviciu de plasament.
(4) În cazul plasării minorului pus sub tutelă sau curatelă într-o instituţie de asistenţă socială publică, de educaţie, de învăţămînt, de tratament sau într-o altă instituţie similară, autoritatea tutelară revocă tutorele sau curatorul dacă aceasta nu contravine intereselor persoanei puse sub tutelă sau curatelă.
(5) Consiliul de familie ori, în absenţa acestuia, autoritatea tutelară revocă tutorele, tutorele supleant şi tutorele special, precum şi curatorul, curatorul supleant şi curatorul special, la cererea acestora, dacă există motive întemeiate.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune