A A A + | -

Articolul 657. Rangul superficiei

Dreptul de superficie se înregistrează în registrul bunurilor imobile numai cu rangul întîi. Rangul nu poate fi modificat.


Adnotare:
Autor: Octavian Cazac
Publicat: 25 august 2020

▮ I. Scopul articolului

1. Din punct de vedere istoric, regula privind rangul întâi al superficiei a fost introdus în dreptul german pentru a oferi certitudine juridică creditorilor ipotecari, care iau în ipotecă dreptul de superficie, că dreptul lor nu va fi afectat de alte grevări asupra terenului, care ar fi putut să fie constituite de proprietarul terenului.  În așa fel, se asigură că statutul superficiarului este similar celui al proprietarului [v. Jan Wilhelm, Sachenrecht (De Gruyter Handbuch), 5. Auflage, De Gruyter, Berlin, 2016, p. 962, nr. 2097].

▮ II. Stabilirea rangului

2. Rangul unui drept real limitat nu se determină la data apariției titlului (e.g. contractului autentic de constituire a superficiei), ci la data depunerii cererii de înregistrare a superficiei în RBI (art. 431 coroborat cu art.  449).  Prin urmare, titlul nu devine nul doar fiindcă, la data încheierii sale, terenul deja era grevat de un drept real limitat, ci RBI ar trebui să respingă cererea de înregistrare, iar superficia așa și nu se va constitui.  În așa caz, în temeiul obligației de a da a proprietarului terenului, el va trebui să asigure radierea celorlalte drepturi reale limitate din RBI ori titularii acelor drepturi să accepte cesiunea rangurilor drepturilor lor, pentru a fi posibilă depunerea unei cereri repetate de înregistrare a superficiei.

Dacă însă, o superficie de rangul doi sau inferior s-a înregistrat, RBI trebuie rectificat prin radierea superficiei (art. 439).

3. Norma se aplică doar când, la depunerea cererii de înregistrare a superficiei în RBI, în RBI privitor la teren sunt înregistrări ale unor drept reale limitate.  Doar aceste drepturi pot avea ranguri în sistemul RBI.  Per a contrario, norma nu se aplică dacă în privința terenului există notări, cum ar fi o locațiune ori un antecontract.

Mod de citare recomandat: 
Octavian Cazac, Adnotare la art. 657 [online]. Codul civil Adnotat [citat 22.04.2024]. Disponibil: animus.md/adnotari/657/
Atenție! Verifică dacă lucrării tale i se aplică alte reguli de citare.

 

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune