A A A + | -

Articolul 658. Exercitarea dreptului de superficie

(1) Superficiarul poate dispune în mod liber de dreptul său de superficie. În cazul unei construcţii existente, superficiarul poate înstrăina ori ipoteca superficia şi construcţia numai împreună.
(2) În caz de vînzare a construcţiei de către superficiar, proprietarul terenului are dreptul de preemţiune.


Adnotare:
Autor: Octavian Cazac
Publicat: 24 august 2020

I. Scopul reglementării

II. Unitate juridică indivizibilă

Alin.(1) reglementează ce poate face obiectul unui act juridic, doar mănunchiul de drepturi reale împreună, ca unitate juridică indivizibilă, instituit, așadar o condiție de validitate.  În sensul art. 993 alin.(4), scopul normei nu poate fi atins altfel decât prin nulitatea actului juridic care nesocotește alin.(1).

III. Preemțiunea ca instrument de consolidare a proprietății imobiliare

1. Regula

Ca și în materia proprietății comune pe cote-părți ori a indiviziunii între moștenitori, legea acordă proprietarului terenului un drept de preemțiune de a cumpăra construcția (în fond, de a cumpăra superficia) de la superficiar.  Cum este clasic pentru dreptul național, preemțiunea se aplică doar în caz de vânzare și este inaplicabilă în caz de donație, schimb sau aport în natură în capitalul unei societăți.

Alin.(2) acordă superficiarului un drept la care el poate renunța, conform art. 1143 alin.(2) printr-o clauză în acest sens în contractul de constituire a superficiei ori ulterior, chiar și printr-o declarație unilaterală în orice formă (având în vedere că se aplică regulile remiterii de datorie, care nu cer îndeplinirea unei anumite forme pentru remiterea la datorie; respectiv, faptul că contractul de constituire a superficiei trebuie autentificat nu atrage nevoia autentificării declarației unilaterale de renunțare la dreptul de preemțiune).

2. Derogări

a) excluderea preemțiunii în privința superficiei legale pe teren public

Prin derogare, art. 24 alin.(4) din Legea de punere în aplicare a C. civ. exclude dreptul de preemțiune acordat de art. 658 în cazul superficiei legale constituite la 1.3.2019, prin efectul acelei legi, asupra terenului care aparține statului sau unității administrativ-teritoriale.

b) caracter imperativ al preemțiunii în privința superficiei legale pe teren privat

O derogare inversă se cuprinde în art. 24 din Legea de punere în aplicare a C. civ., care impune un drept reciproc de preemțiune Prin derogare, în cazul superficiei legale constituite asupra unui teren privat.  Norma are caracter imperativ și nesocotirea ei se sancționează cu nulitatea clauzei prin care se exclude ori se renunță la dreptul de preemțiune.  Aceasta însă nu obligă titularul dreptului de preemțiune să renunțe la dreptul de preemțiune prin declarație unilaterală.

Pentru modul de exercitare a dreptului de preemțiune, v. adnotarea la art. 1146.

Mod de citare recomandat: 
Octavian Cazac, Adnotare la art. 658 [online]. Codul civil Adnotat [citat 24 august 2020]. Disponibil: animus.md/adnotari/658/
Atenție! Verifică dacă lucrării tale i se aplică alte reguli de citare.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune