A A A + | -

Articolul 668. Debitorul gajist

(1) Este debitor gajist orice persoană fizică sau juridică care este proprietar, un alt posesor sau uzufructuar legal al bunurilor depuse în gaj şi care are dreptul de a înstrăina aceste bunuri.
(2) Poate fi debitor gajist atît debitorul obligaţiei garantate, cît şi un terţ (numit garantul gajist sau, după caz, garantul ipotecar).
(3) Bunurile proprietate comună pot fi gajate doar cu acordul tuturor coproprietarilor, fiecare din coproprietari devenind în acest caz codebitor gajist.
(4) Societăţile comerciale şi întreprinderile gajează bunurile lor în conformitate cu documentele de constituire.
(5) Cota-parte din proprietatea comună pe cote-părţi poate fi gajată fără acordul celorlalţi coproprietari dacă contractul între coproprietari nu prevede altfel. În cazul imobilelor, menţiunea cu privire la necesitatea unui asemenea acord urmează a fi notată în registrul bunurilor imobile.
(6) Cel care are asupra bunului un drept afectat de modalităţi sau susceptibil de nulitate poate constitui doar un gaj afectat de aceleaşi modalităţi sau condiţii de nulitate.
(7) Dacă dreptul de dispoziţie asupra unui bun necesită acordul (încuviinţarea, autorizarea etc.) unui terţ, acest acord este necesar şi pentru constituirea gajului asupra bunului respectiv.
(8) Bunul aflat în proprietatea unor persoane fizice în privinţa cărora s-a instituit o măsură de ocrotire judiciară sau în proprietatea minorilor poate fi gajat cu respectarea condiţiilor necesare pentru înstrăinare, dacă legea nu prevede altfel.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune