A A A + | -

Articolul 672. Indivizibilitatea gajului

(1) Gajul este indivizibil chiar dacă bunul gajat sau obligaţia este divizibilă.
(2) Gajul este indivizibil şi subzistă integral asupra tuturor bunurilor grevate, asupra fiecăruia dintre ele şi asupra tuturor părţilor lor chiar şi în cazul în care bunul sau obligaţia sînt divizibile.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune