A A A + | -

Articolul 673. Temeiul şi momentul apariţiei gajului

(1) Gajul apare doar în condiţiile şi în formele stabilite de prezentul cod.
(2) Gajul este convenţional sau legal.
(3) Ipoteca apare în momentul înregistrării. Gajul bunurilor mobile fără deposedare apare în momentul înregistrării sau, în cazul gajului asupra dreptului privind mijloacele băneşti în conturi bancare, prin control, în conformitate cu art.699 alin.(2). Dispoziţiile legale referitoare la gajul asupra dreptului privind mijloacele băneşti în conturi bancare se aplică în mod corespunzător şi gajului asupra dreptului privind mijloacele băneşti în conturile deschise la alţi prestatori de servicii de plată decît o bancă. În acest caz, trimiterile la bancă se vor citi ca trimiteri la respectivul prestator de servicii de plată.
(4) Cheltuielile legate de înregistrarea gajului, precum şi cele legate de modificarea contractului de gaj şi înregistrarea acestor modificări, sînt suportate de debitorul gajist, cu excepţia cazurilor în care contractul de gaj prevede altfel.
(5) Amanetul apare în momentul dobîndirii posesiei asupra bunului.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune