A A A + | -

Articolul 679. Bunuri de substituire şi despăgubiri

(1) Dacă, în condiţiile legii, încetează dreptul de proprietate al debitorului gajist asupra bunului gajat, gajul se extinde de plin drept asupra bunului de substituire sau despăgubirii datorate debitorului gajist, dacă contractul de gaj nu prevede altfel. În acest caz, rangul de prioritate al gajului asupra bunului de substituire sau despăgubirii va fi determinat de momentul apariţiei gajului asupra bunului a cărui proprietate a încetat.
(2) Gajul se extinde asupra despăgubirilor de asigurare, cu excepţia situaţiei în care cazul asigurat a avut loc din culpa creditorului gajist sau dacă contractul de gaj prevede altfel.
(3) În cazul în care cunosc despre existenţa gajului asupra bunului, persoanele care datorează sumele de despăgubire sînt obligate să înştiinţeze creditorul gajist, la adresa indicată în registrul garanţiilor sau, în cazul ipotecii, în registrul bunurilor imobile, despre intenţia de a plăti aceste despăgubiri. Creditorul gajist trebuie să răspundă în decurs de 10 zile de la primirea înştiinţării, indicînd unul din următoarele moduri de utilizare a despăgubirilor:
a) plata către creditorul gajist pentru stingerea obligaţiei garantate, dacă a transmis avizul de executare conform art.752 alin.(1);
b) plata în contul debitorului gajist, indicînd contul, atunci cînd a fost constituit un gaj asupra dreptului privind mijloacele băneşti în contul bancar, conform art.699 alin.(2); sau
c) plata către debitorul gajist sau după cum este indicat de către debitorul gajist.
(4) Pentru scopurile prevăzute la alin.(3) lit.b) din prezentul articol, debitorul gajist va asigura constituirea gajului asupra dreptului privind mijloacele băneşti în contul bancar, conform art.699 alin.(2), în termen de 3 zile de la data cererii creditorului gajist. În cazul neexecutării acestei obligaţii, creditorul gajist este în drept să ceară executarea anticipată a obligaţiei garantate şi să pună sub urmărire obiectul gajului, în conformitate cu dispoziţiile art.744 alin.(1).
(5) Persoanele care datorează despăgubirile trebuie:
a) fără întîrziere nejustificată, să plătească despăgubirea după cum este indicat în răspunsul creditorului gajist; sau
b) dacă creditorul gajist nu a răspuns în termenul indicat la alin.(3) şi există dovada recepţiei de către acesta a înştiinţării, să plătească despăgubirea debitorului gajist sau după cum este indicat de către debitorul gajist.
(6) Creditorul gajist va îndrepta despăgubirile primite în conformitate cu dispoziţiile alin.(3) lit.a) la stingerea obligaţiei garantate.
(7) Dacă despăgubirile plătite de asigurător creditorului gajist depăşesc soldul creanţelor creditorului gajist faţă de debitorul gajist, primul va restitui diferenţa debitorului gajist sau succesorilor lui.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune