A A A + | -

Articolul 688. Obligaţia garantată

(1) Poate fi garantată prin gaj una sau mai multe obligaţii. Obligaţia garantată poate fi prezentă sau viitoare, pură şi simplă sau afectată de modalităţi, determinată sau determinabilă, fixă sau flotantă. Creanţa garantată prin gaj trebuie să fie determinată sau determinabilă la momentul exercitării dreptului de gaj.
(2) Gajul este constituit valid numai dacă obligaţia garantată prin el este exprimată în lei sau valută străină, în unităţi băneşti de calcul sau în orice îmbinare a acestora.
(3) Gajul se extinde şi asupra achitării dobînzilor, comisioanelor, penalităţilor, amenzilor, reparării prejudiciului cauzat, compensării cheltuielilor de judecată, cheltuielilor rezonabile de întreţinere a bunului gajat şi altor cheltuieli rezonabile de exercitare a dreptului de gaj, dacă părţile nu au convenit altfel.
(4) Poate fi garantată prin gaj o obligaţie care apare după încheierea contractului de gaj dacă acest fapt este stipulat în mod expres în contract.
(5) În cazul garantării obligaţiilor viitoare, părţile vor conveni expres, în contractul de gaj, asupra faptului că gajul va garanta aceluiaşi creditor gajist executarea oricărei obligaţii viitoare.
(6) Gajul poate fi constituit şi astfel încît doar suma maximă pentru care bunul trebuie să garanteze să fie determinată prin înregistrare în registru.
(7) O creanţă poate fi garantată cu mai multe bunuri şi de mai multe persoane.
(8) Cu acordul creditorului gajist şi al debitorului gajist, în locul creanţei pentru care este constituit gajul poate fi pusă o altă creanţă. Înlocuirea creanţei garantate nu trebuie să afecteze drepturile creditorilor gajişti cu rang de prioritate inferior. Se vor respecta în mod corespunzător cerinţele de formă şi de înregistrare.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune