A A A + | -

Articolul 698. Gajul asupra drepturilor patrimoniale

(1) Poate fi grevat cu gaj orice drept patrimonial, inclusiv drepturi asupra obiectelor proprietăţii intelectuale, creanţe băneşti, alte creanţe contractuale şi creanţe născute din alte temeiuri de apariţie a obligaţiilor, cu excepţiile prevăzute de lege.
(2) Gajul asupra drepturilor patrimoniale nu necesită consimţămîntul debitorului obligaţiei patrimoniale, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
(3) Gajul asupra drepturilor patrimoniale se extinde asupra oricărei garanţii personale sau reale care asigură plata sau altă executare a obligaţiei patrimoniale, dacă contractul de gaj nu prevede altfel.
(4) Gajul asupra drepturilor patrimoniale se extinde asupra oricărei garanţii personale sau reale care asigură plata sau altă executare a obligaţiei patrimoniale în pofida înţelegerii între debitorul gajist şi debitorul obligaţiei patrimoniale care limitează în orice mod dreptul debitorului gajist de a greva cu gaj drepturile patrimoniale sau garanţia personală ori reală care asigură plata sau altă executare a obligaţiei.
(5) Debitorul obligaţiei patrimoniale poate cere debitorului gajist repararea prejudiciului cauzat prin încălcarea înţelegerii indicate la alin.(4) şi poate exercita alte mijloace juridice de apărare, însă această încălcare nu constituie temei de nulitate a contractului de gaj sau a contractului din care rezultă drepturile patrimoniale.
(6) Debitorul execută obligaţia patrimonială conform condiţiilor acesteia, pînă cînd nu primeşte de la creditorul gajist avizul de executare conform art.752 alin.(1). După primirea avizului de executare, debitorul execută obligaţia patrimonială doar conform instrucţiunilor creditorului gajist, sub sancţiunea plăţii despăgubirilor.
(7) Cu consimţămîntul debitorului gajist, creditorul gajist are dreptul să exercite drepturile prevăzute la art.751 chiar şi pînă la iniţierea exercitării dreptului de gaj, conform art.744, fiind obligat să îndrepte încasările obţinute din executarea obligaţiei patrimoniale la stingerea obligaţiei garantate.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune