A A A + | -

Articolul 699. Gajul asupra dreptului privind mijloacele băneşti în conturi bancare

(1) Gajul asupra dreptului privind mijloacele băneşti aflate şi care vor intra în conturile bancare (curente, de depozit, alte conturi) se constituie prin înregistrarea sau prin dobîndirea de către creditorul gajist a controlului asupra conturilor, în conformitate cu dispoziţiile alin.(2).
(2) Creditorul gajist dobîndeşte controlul asupra contului bancar al debitorului gajist atunci cînd:
a) creditorul gajist este banca în care este deschis contul – din momentul încheierii contractului de gaj; sau
b) debitorul gajist, creditorul gajist şi banca în care este deschis contul convin în scris prin contractul de control că banca va executa instrucţiunile creditorului gajist privind dispunerea de mijloacele băneşti din cont, indiferent de consimţămîntul debitorului gajist – din momentul încheierii contractului de control.
(3) Banca este obligată, la cererea clientului său care intenţionează să gajeze drepturile asupra mijloacelor băneşti din contul deschis la respectiva bancă, să încheie contractul de control cu creditorul gajist. Banca poate refuza încheierea contractului doar atunci cînd, conform legislaţiei privind combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului sau altor dispoziţii legale, băncii i se interzice să stabilească relaţii de afaceri cu respectivul creditor gajist.
(4) Dacă contractul de gaj nu prevede altfel, debitorul gajist este liber să dispună de mijloacele băneşti din contul bancar.
(5) Dreptul de stingere prin compensare a obligaţiilor, deţinut de bancă în temeiul legii, nu este atins prin dreptul de gaj asupra dreptului privind mijloacele băneşti în conturi.
(6) În virtutea normelor cu privire la secretul bancar, banca poate refuza furnizarea informaţiei referitoare la existenţa gajului asupra dreptului privind mijloacele băneşti în conturi, constituit prin control.
(7) În cazul în care mijloacele băneşti sînt puse sub urmărire la cererea altor creditori, banca înştiinţează despre acest fapt creditorul gajist (dacă acesta nu este însăşi banca) şi informează executorul judecătoresc despre existenţa gajului. În acest caz, creditorul gajist este în drept să ceară executarea înainte de termen a obligaţiei garantate şi să pună sub urmărire obiectul gajului, dacă contractul de gaj nu prevede altfel, alăturîndu-se la executare în termenul indicat la art.101 alin.(1) din Codul de executare.
(8) După primirea avizului de executare emis de creditorul gajist conform art.752 alin.(1), banca refuză executarea ordinelor debitorului gajist privind debitarea mijloacelor băneşti din cont dacă, în urma unei astfel de debitări, soldul contului se va reduce mai jos de soldul obligaţiei garantate indicate în avizul de executare.
(9) Banca răspunde solidar cu debitorul gajist pentru prejudiciul cauzat creditorului gajist în legătură cu încălcarea de către bancă a obligaţiilor prevăzute la alin.(7).

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune