A A A + | -

Articolul 701. Constituirea gajului la emiterea obligaţiunilor asigurate cu bunurile proprii ale emitentului şi/sau ale terţului

(1) Prin derogare de la dispoziţiile art.684, constituirea gajului pentru garantarea plăţii unei sume de bani în cazul emiterii de obligaţiuni asigurate cu bunurile proprii ale emitentului şi/sau ale terţului are loc fără încheierea contractului de gaj, în temeiul cererii emitentului de obligaţiuni, la care se anexează:
a) acordul emitentului de a constitui gajul în favoarea deţinătorilor de obligaţiuni;
b) copia certificatului de înregistrare de stat al emitentului;
c) extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice şi al întreprinzătorilor individuali;
d) procesul-verbal al şedinţei organului competent al emitentului care a adoptat decizia de emitere a obligaţiunilor;
e) prospectul ofertei publice de obligaţiuni, întocmit conform legislaţiei cu privire la piaţa de capital;
f) lista bunurilor ce urmează a fi gajate, cu indicarea datelor necesare de introdus în registru, inclusiv valoarea bunurilor gajate şi valoarea emisiunii de obligaţiuni fără dobînzi şi cheltuieli.
(2) Gajul specificat la alin.(1) se consideră constituit din momentul înregistrării acestuia conform art.674.
(3) După înregistrarea prospectului ofertei publice de obligaţiuni la Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi pînă la iniţierea plasamentului obligaţiunilor, emitentul este obligat să prezinte organului de înregistrare a gajului:
a) hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare privind înregistrarea prospectului ofertei publice de obligaţiuni, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
b) un exemplar al prospectului ofertei publice de obligaţiuni, înregistrat la Comisia Naţională a Pieţei Financiare.
(4) În temeiul documentelor prezentate de emitent conform dispoziţiilor alin.(3), în registrul garanţiilor se introduc date privind:
a) clasa obligaţiunilor;
b) data şi numărul înregistrării de stat a obligaţiunilor;
c) termenul de circulaţie a obligaţiunilor şi data scadenţei acestora.
(5) Înregistrarea în registrul garanţiilor va conţine de asemenea menţiunea precum că creditorii gajişti sînt deţinătorii de obligaţiuni conform listei întocmite, la data expirării termenului de circulaţie a acestora, de către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune