A A A + | -

Articolul 703. Exercitarea gajului la emiterea obligaţiunilor asigurate cu bunurile proprii ale emitentului şi/sau ale terţului

În cazul neexecutării la scadenţă de către emitent a obligaţiilor sale ce rezultă din obligaţiunile asigurate cu bunurile proprii ale emitentului şi/sau ale terţului, deţinătorii de obligaţiuni (creditorii gajişti) menţionaţi la art.701 alin.(5) sînt în drept să iniţieze procedura de exercitare a dreptului de gaj, în modul stabilit de lege.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune