A A A + | -

Articolul 718. Radierea gajului din registrul garanţiilor

(1) În urma stingerii gajului, informaţia despre gaj este radiată din registrul garanţiilor.
(2) Gajul este radiat din registrul garanţiilor în baza avizului de radiere emis de:
a) creditorul gajist, din iniţiativă proprie sau la cererea debitorului gajist, conform alin.(3);
b) debitorul gajist, în temeiul hotărîrii judecătoreşti;
c) cumpărătorul bunului gajat, în temeiul confirmării vînzării emise de creditorul gajist conform art.771, de executorul judecătoresc conform Codului de executare sau de administratorul insolvabilităţii/lichidatorul conform Legii insolvabilităţii nr.149/2012.
(3) Creditorul gajist este obligat să elibereze debitorului gajist sau, în cazul convenit cu acesta, să depună direct în registrul garanţiilor un aviz de radiere a avizului respectiv de înregistrare a gajului în termen de 3 zile de la stingerea gajului conform art.675, dacă contractul nu prevede un termen mai mare. Creditorul gajist poartă răspundere în faţa debitorului gajist pentru prejudiciul suportat ca urmare a încălcării acestei obligaţii.
(4) Informaţia despre stingerea gajului se păstrează în baza de date a registrului garanţiilor timp de 25 de ani.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune