A A A + | -

Articolul 731. Apărarea dreptului asupra bunului gajat în cazul pretenţiilor terţilor

(1) În cazul pretenţiilor de revendicare, grevare sau recunoaştere a dreptului de proprietate sau a altor drepturi asupra bunului gajat, înaintate debitorului gajist de către terţi, debitorul gajist este obligat să exercite toate măsurile legale de apărare a drepturilor sale.
(2) În toate cazurile de atentare la drepturile debitorului gajist, inclusiv în cazul înaintării acţiunii în instanţa de judecată în baza pretenţiilor specificate la alin.(1), debitorul gajist este obligat să notifice în scris acest fapt creditorului gajist în termen de 3 zile din data în care a aflat sau trebuia să afle despre atentarea la drepturile sale. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei de notificare stabilite în prezentul alineat, creditorul gajist este îndreptăţit să solicite debitorului executarea anticipată a obligaţiei garantate cu gaj, precum şi repararea prejudiciului cauzat.
(3) Dacă debitorul gajist nu asigură apărarea drepturilor sale, inclusiv încheie contract de tranzacţie, creditorul gajist are dreptul să exercite, pe cale oblică, toate măsurile legitime de apărare în numele şi pe contul debitorului gajist, chiar şi în lipsa împuternicirilor exprese din partea ultimului. Debitorul gajist va compensa toate cheltuielile creditorului gajist dacă nu va demonstra că acestea au fost nejustificate sau nerezonabile. Dispoziţiile privind acţiunea oblică se aplică în mod corespunzător.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune