A A A + | -

Articolul 738. Cesiunea creanţei garantate prin gaj

(1) Gajul şi creanţa garantată de el pot fi transmise doar împreună şi simultan.
(2) În cazul cesiunii creanţei garantate prin gaj, noul creditor gajist dobîndeşte dreptul de gaj în volumul deţinut de cedent. Debitorul gajist rămîne obligat faţă de creditorul cesionar.
(3) În cazul cesiunii unei părţi a creanţei garantate prin gaj, noul creditor gajist dobîndeşte dreptul de gaj proporţional părţii din creanţă, dacă contractul de gaj nu prevede altfel.
(4) Contractul de cesiune prevăzută la alin.(1) se încheie în forma în care a fost încheiat contractul din care a rezultat obligaţia garantată cu gaj.
(5) Substituirea creditorului gajist se înregistrează conform art.716. Valabilitatea înregistrării precedente nu este afectată pînă la înregistrarea noului gaj.
(6) Gajul şi creanţa garantată trec asupra noului creditor aşa cum existau la creditorul anterior.
(7) Cesiunea gajului devine opozabilă terţilor din momentul înregistrării în registrul în care este înregistrat gajul.
(8) Banca, în calitate de creditor ipotecar, are dreptul să cesioneze şi/sau să gajeze terţilor drepturile ipotecare prezente şi viitoare fără acordul debitorului ipotecar. Contractele de ipotecă învestite cu formulă executorie care se cesionează unei bănci se transmit împreună cu dreptul la executare silită extrajudiciară.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune