A A A + | -

Articolul 744. Dispoziţii generale privind exercitarea gajului

(1) Creditorul gajist este în drept să pună sub urmărire obiectul gajului, prin exercitarea drepturilor prevăzute la alin.(2), în cazul neexecutării obligaţiei garantate sau în alte cazuri prevăzute de lege sau contract. Dacă obligaţia garantată trebuie executată în rate, creditorul gajist poate, totodată, cere executarea înainte de termen a întregii obligaţii atunci cînd nu este executată o parte a obligaţiei.
(2) În condiţiile prezentei secţiuni, creditorul gajist poate exercita următoarele drepturi cu privire la bunurile gajate:
a) să exercite dreptul de gaj asupra bunurilor incorporale în conformitate cu dispoziţiile art.749-751;
b) să obţină posesia şi să vîndă bunurile corporale gajate, conform art.754-764. Dispoziţiile legale privind vînzarea bunurilor corporale gajate se aplică şi vînzării drepturilor reale limitate gajate care au ca obiect bunuri corporale;
c) să obţină posesia şi să transmită în locaţiune bunul gajat. În acest caz, dispoziţiile legale privind vînzarea bunurilor corporale gajate se aplică în mod corespunzător la determinarea chiriei comercial rezonabile;
d) în cazul în care bunul gajat constă în dreptul asupra obiectului de proprietate intelectuală, în condiţiile legii, să beneficieze de un drept exclusiv corespunzător, să vîndă sau să acorde licenţe cu titlu oneros către terţi. În cazul acordării licenţei, dispoziţiile legale privind vînzarea bunurilor corporale gajate se aplică în mod corespunzător la determinarea remuneraţiei comercial rezonabile pentru licenţă;
e) să achiziţioneze bunurile gajate (cu excepţia titlurilor de capital, dacă art.8 din Legea nr.184/2016 cu privire la contractele de garanţie financiară nu prevede altfel), în contul stingerii totale sau parţiale a obligaţiei garantate, în conformitate cu art.772;
f) să exercite oricare alte drepturi prevăzute de contractul de gaj, cu excepţia cazului în care acestea contravin dispoziţiilor prezentului cod sau altor legi.
(3) Creditorul gajist îşi exercită dreptul de gaj, indiferent de faptul cine posedă bunul gajat.
(4) Satisfacerea creanţelor creditorilor din valoarea bunurilor gajate ale debitorului în privinţa căruia a fost intentat procesul de insolvabilitate se efectuează în modul stabilit de legislaţia cu privire la insolvabilitate.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune