A A A + | -

Articolul 746. Prioritatea exercitării

(1) Creditorul de rang superior are prioritate în exercitarea drepturilor sale de gaj faţă de creditorii de rang inferior. Dispoziţiile art.736 se aplică în mod corespunzător.
(2) Creditorul de rang superior este obligat să achite cheltuielile suportate de creditorul de rang inferior dacă, fiind avizat de acesta că îşi va exercita un drept de gaj, omite totuşi să invoce într-un termen rezonabil prioritatea drepturilor sale.
(3) Creditorul gajist de rang superior care a primit de la creditorul gajist de un rang inferior un aviz de executare în conformitate cu dispoziţiile art.752 alin.(1) are dreptul să ceară executarea înainte de termen a obligaţiei garantate şi să pună sub urmărire obiectul gajului, dacă contractul de gaj nu prevede altfel.
(4) Dacă creditorul gajist de rang superior nu şi-a exercitat drepturile prevăzute de dispoziţiile alin.(3), gajul de rang superior nu se stinge prin vînzarea bunurilor gajate, dacă nu s-a convenit altfel cu creditorul gajist de rang superior.
(5) Creditorul gajist de rang inferior care a primit de la un creditor gajist de un rang superior un aviz de executare în conformitate cu dispoziţiile art.752 alin.(1) are dreptul să ceară executarea înainte de termen a obligaţiei garantate şi să pună sub urmărire obiectul gajului, dacă contractul de gaj nu prevede altfel.
(6) Creditorul gajist de rang inferior nu poate exercita dreptul prevăzut la alin.(5) dacă creditorul gajist de rang superior a iniţiat exercitarea dreptului de gaj doar asupra unei părţi a bunurilor gajate, iar bunurile gajate rămase sînt suficiente pentru a garanta creanţele creditorului gajist de rang inferior.
(7) Dacă creditorul gajist de rang inferior nu şi-a exercitat drepturile prevăzute la alin.(5) şi nu rămîn bunuri gajate conform alin.(6), gajul de rang inferior se stinge.
(8) Creditorii gajişti care îşi exercită drepturile prevăzute la alin.(3) sau (5) din prezentul articol vor înştiinţa în acest sens creditorul gajist de la care au primit avizul de executare, în termen de 10 zile de la data primirii lui. Omisiunea înştiinţării îi decade din dreptul de a participa la distribuirea produsului vînzării bunului gajat în conformitate cu art.769, fiind aplicabile dispoziţiile alin.(4) şi, respectiv, alin.(7) din prezentul articol.
(9) În cazul în care gajul de rang superior nu se stinge în condiţiile alin.(4) din prezentul articol, creditorul gajist de rang inferior care vinde bunul în condiţiile art.764 va înştiinţa despre acest fapt cumpărătorul, sub sancţiunea plăţii despăgubirilor.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune